MENU

香港機場管理局

香港赤鱲角香港國際機場


雍澄軒

葵涌和宜合道33號


香港公益金

香港灣仔告士打道39號夏慤大廈18樓1805室


中國客運碼頭

尖沙咀廣東道33號一樓離境大堂


海灣軒

紅磡灣紅鸞道8號


海韻軒

紅磡灣紅樂道12號


香港黃金海岸酒店

屯門黃金海岸青山公路1號


香港中華煤氣有限公司 (煤氣客戶中心及名氣廊)


香港賽馬會

場外投注處

馬場


香港樂佳貿易有限公司


海澄軒

沙田馬鞍山鞍駿街29號


香港金融管理局 - 收銀車

收銀車日程表


港澳客輪碼頭

上環信德中心港澳客運碼頭海事處


美安香港公司

尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場10樓1010 -1014室


港鐵公司

商場

 


麗康香港有限公司


荷里活廣場

鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場


香港戒毒會

灣仔軒尼詩道130號修頓中心15樓


聚寶城有限公司

油麻地上海街370號地下

 

回頁頂