MENU

循道愛華村服務中心

使命

基督化福利機構,本著基督博愛精神,服務社區居民。多元化服務機構,提供有益身心之團體康樂活動,教育機會及個人輔導服務予區內各年齡,各階層人士。啟發青少年之潛能,培養其完整健全之人格。提供社區教育予區內家庭,促進家庭成員個人成長,社交及家庭關係。促進區內居民之福利及協助居民解決社會需要和疑難。

提供的服務
兒童及青年服務
安老服務
家庭及兒童福利服務
醫療及保健服務
社區發展及其他服務
地址
香港柴灣柴灣道100號502室
電話
25580108
傳真
25580025
網站
www.mevcc.hk
公益金資助之服務

基綫撥款

定期計劃

設施資助計劃

返回
回頁頂