MENU

二零二零/二零二一年度最高籌款機構

十大最高籌款獎

香港上海滙豐銀行有限公司
九龍倉集團
長江集團
恒生銀行
美高域有限公司
何善衡慈善基金會有限公司
汪楙平伉儷基金
中國銀行(香港)有限公司
港鐵公司
嘉里集團

公益慈善夥伴大獎

香港賽馬會

揚善夥伴大獎

香港交易所慈善基金

慈善家大獎

螞蟻科技集團股份有限公司
香港交易所慈善基金

公益卓越服務獎

畢馬威會計師事務所

回頁頂